Drie jaar lang langzamer rijden op A2 vanwege verbredingswerkzaamheden

door | 5 december 2023, 11:59 | Nieuws

Het voorbereidend werk zodat er uiteindelijk een bredere A2 ligt tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, gaat begin volgend jaar van start.

Aannemer Boskalis voert het werk uit, meldt Rijkswaterstaat. Voor sommige werkzaamheden zijn kortdurende verkeersmaatregelen op de snelweg en onderliggend wegennet nodig.

Verbreding

Het verbreden van de A2 is belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren, stelt Rijkswaterstaat. Ook moet de bereikbaarheid bij incidenten verbeteren, wordt het verkeersaanbod beter opgevangen, moet het sluipverkeer afnemen en wordt de economische ontwikkeling van de provincie gestimuleerd. Eind 2024 moet er gestart worden met de bouwwerkzaamheden aan de A2 zelf. Deze bouwwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2027.

90 kilometer per uur

Tijdens de bouwfase zijn overdag drie aaneengesloten rijstroken aan elke wegkant beschikbaar, waar dan maximaal 90 kilometer per uur gereden mag worden. Om de realisatie mogelijk te maken zijn er vijf weekendafsluitingen nodig. Komend jaar worden weggebruikers en andere belanghebbenden verder geïnformeerd over de geplande werkzaamheden en de mogelijke verkeershinder.

Bodemgesteldheid

Er wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Opbouw en stabiliteit van de bodem zijn belangrijk voor de fundering van de nieuwe viaducten. Ook een mogelijk nodige sanering van de grond wordt onderzocht, net zoals de kwaliteit van het op te breken asfalt. Verder worden bomen en struiken weggehaald en kabels en leidingen verlegd. Het hout krijgt een tweede leven in de hout-, meubel- of papierindustrie, de weggehaalde begroeiing wordt later weer gecompenseerd.

Explosieven en archeologische resten

Verder wordt er door Boskalis ook gezocht naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in een gebied van 18 hectare. Verder worden archeologische sporen in de bodem gezocht. In een gebied van zo’n 25 hectare worden daarvoor 200 proefsleuven gegraven van 25 bij 4 meter en 0,5 tot 2 meter diep. Bij de Steenakkerweg in Born is al bekend dat er archeologische waarden aanwezig zijn; hier wordt gestart met een archeologische opgraving.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors